ศิลปศึกษาท่ามกลางกระแสรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

Authors

  • สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอกระบวนการปรับตัวของวงวิชาการศิลปศึกษา ท่ามกลางกระแส รูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาวงการศึกษาในทุกแขนงทั่วโลกตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยปัจจุบันวงวิชาการศิลปศึกษาในประเทศไทยมีการปรับตัวและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21แต่กระบวนการปรับตัวและพัฒนาดังกล่าวยังเป็นไปภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 รวมถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนภายใต้กรอบมาตรฐานเหล่านี้เต็มไปด้วยระเบียบข้อบังคับมากมาย การเรียนการสอนศิลปศึกษาจึงขาดความหลากหลายเชิงวิชาการ ไม่สามารถบูรณาการตามแนวคิดการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงเสนอกระบวนการพัฒนาครูศิลปศึกษาด้วยรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 ไว้ในช่วงท้ายของบทความ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

Downloads

Published

02-12-2021