About the Journal

วารสารวิชาการ (Academic journal) หมายถึง วารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ โดยวารสารวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย งานวิชาการหรือความเห็นทางวิชาการใหม่ ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและวิพากษ์ผลงานในกลุ่มผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ วารสารวิชาการมีความสำคัญในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดเห็นจาการศึกษาค้นคว้า การวิจัย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในบริบทต่าง ๆ ของวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ไปยังประชาคมวิชาการ ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นที่สามารถนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป จึงได้จัดทำวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขึ้นในปีงบประมาณ 2563 มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
โดยบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ เชี่ยวชาญทางด้านสาขาวิชาต่าง ๆ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา