พระพุทธศาสนากับนวัตกรรม

Authors

  • มานิตย์ อรรคชาติ

Abstract

บทความเรื่องพระพุทธศาสนากับนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความหมายของนวัตกรรม 2) เพื่อศึกษานวัตกรรมกับการศึกษา และ 3) เพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่ในนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบว่า นวัตกรรม หมายถึง ทําใหม่ เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ ส่วนนวัตกรรมกับการศึกษานั้น สรุปได้ 4 ประการ คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความพร้อม การใช้เวลาเพื่อการศึกษา ประสิทธิภาพในการเรียน ส่วนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา คือเน้นหลักพุทธวิธีการสอน 4 ส คือ สันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา สัมปหังสนา

Downloads

Published

02-12-2021