กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย

Authors

  • ธีรกรณ์ พรเสนา

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ดําเนินการ 4 ขั้นตอน มีผลการวิจัย ดังนี้
1. หัวหน้าแผนก ครูและบุคลากรมีความต้องการกลยุทธ์บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาวิทยาลัย จํานวน 6 องค์ประกอบ ในระดับมาก
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ที่สร้างขึ้นมี 6 กลยุทธ์หลัก 12 กลยุทธ์ย่อย
3. วิทยาลัยการอาชีพสตึก มีการดําเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในระดับมากที่สุด ทุกกลยุทธ์
4. วิทยาลัยการอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Downloads

Published

02-12-2021