สิริมงคลกาล ส. . “ศิลปศึกษาท่ามกลางกระแสรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ”. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 2, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 69-81, https://js.human.nrru.ac.th/index.php/humanities/article/view/38.