อรรคชาติ ม. “พระพุทธศาสนากับนวัตกรรม ”. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 2, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 59-68, https://js.human.nrru.ac.th/index.php/humanities/article/view/37.