พงศ์ไพรรัตน์ ร. . “การใช้เฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ”. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 2, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 21-35, https://js.human.nrru.ac.th/index.php/humanities/article/view/34.