หงษ์ยี่สิบเอ็ด ศ. “การศึกษาอนุภาคในบทละครนอกเรื่องโม่งป่า เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย ”. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปี 2, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 1-10, https://js.human.nrru.ac.th/index.php/humanities/article/view/28.