[1]
สิริมงคลกาล ส. ., “ศิลปศึกษาท่ามกลางกระแสรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ”, วารสารวิชาการ, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 69-81, ธ.ค. 2021.