[1]
อรรคชาติ ม., “พระพุทธศาสนากับนวัตกรรม ”, วารสารวิชาการ, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 59-68, ธ.ค. 2021.