[1]
หงษ์ยี่สิบเอ็ด ศ., “การศึกษาอนุภาคในบทละครนอกเรื่องโม่งป่า เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย ”, วารสารวิชาการ, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 1-10, ธ.ค. 2021.