สิริมงคลกาล สืบศักดิ์. 2021. “ศิลปศึกษาท่ามกลางกระแสรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ”. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 (1):69-81. https://js.human.nrru.ac.th/index.php/humanities/article/view/38.