อรรคชาติ มานิตย์. 2021. “พระพุทธศาสนากับนวัตกรรม ”. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 (1):59-68. https://js.human.nrru.ac.th/index.php/humanities/article/view/37.