หงษ์ยี่สิบเอ็ด ศริยา. 2021. “การศึกษาอนุภาคในบทละครนอกเรื่องโม่งป่า เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย ”. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 (1):1-10. https://js.human.nrru.ac.th/index.php/humanities/article/view/28.