อรรคชาติ ม. พระพุทธศาสนากับนวัตกรรม . วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 59-68, 2021. Disponível em: https://js.human.nrru.ac.th/index.php/humanities/article/view/37. Acesso em: 25 เม.ย. 2024.