หงษ์ยี่สิบเอ็ด ศ. การศึกษาอนุภาคในบทละครนอกเรื่องโม่งป่า เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย . วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 1-10, 2021. Disponível em: https://js.human.nrru.ac.th/index.php/humanities/article/view/28. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.