(1)
สิริมงคลกาล ส. . ศิลปศึกษาท่ามกลางกระแสรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 . วารสารวิชาการ 2021, 2, 69-81.