(1)
อรรคชาติ ม. พระพุทธศาสนากับนวัตกรรม . วารสารวิชาการ 2021, 2, 59-68.