(1)
พงศ์ไพรรัตน์ ร. . การใช้เฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ . วารสารวิชาการ 2021, 2, 21-35.