(1)
หงษ์ยี่สิบเอ็ด ศ. การศึกษาอนุภาคในบทละครนอกเรื่องโม่งป่า เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย . วารสารวิชาการ 2021, 2, 1-10.