[1]
อรรคชาติ ม. 2021. พระพุทธศาสนากับนวัตกรรม . วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2, 1 (ธ.ค. 2021), 59-68.