[1]
หงษ์ยี่สิบเอ็ด ศ. 2021. การศึกษาอนุภาคในบทละครนอกเรื่องโม่งป่า เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย . วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2, 1 (ธ.ค. 2021), 1-10.