4 วิถีชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิต

Authors

  • สุธิดา วรรธนะปกรณ
  • สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ
  • ภักดี ปรีดาศักดิ์
  • นุสรา ทองคลองไทร
  • อลิศา โชตินนท์ภิชา

Abstract

บทความเรื่อง 4 วิถีชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นการนําเสนอสาระผ่านทัศนคติและการศึกษาข้อมูลจากการประมวลสื่อ และประสบการณ์ตรงของคณะผู้เขียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารการวิเคราะห์ และวิพากษ์ โดยยกตัวอย่างการศึกษาบริบทเรื่องการออกแบบนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 4 พื้นที่ ได้แก่ ตลาดสามชุก ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดคลองสวน100 ปีในส่วนของการใช้จุดเด่นเรื่องวิถีชีวิตของชุมชนเป็นกลไกสําคัญในการสร้างบรรยากาศ และความน่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาอันเป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางสังคมและวัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศไทยอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0”ภายใต้แนวคิดการสร้างชุมชนนวัตวิถี

Downloads

Published

02-12-2021