ลักษณะการใช้คําย่อในเฟซบุ๊ก

Authors

  • ลู่หลานเหวย ลู่หลานเหวย
  • วาสนา กาญจนะคูหะ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อศึกษาลักษณะการใช้คําย่อที่ปรากฏในเฟซบุ๊กโดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ ปรากฏการใช้คําย่อจํานวน 150 ข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊กระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ผลการวิจัยพบว่ามีข้อมูลการใช้คําย่อใน 5 ประเภทคือ 1.ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว 2.ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสนอ ข่าวสาร 3.ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสนอขายสินค้า 4.ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับสมัครงานและ 5.ข้อมูลที่เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้ผลการวิจัยข้อมูลทั้ง5ประเภทพบว่ามีการใช้คําย่อใน 8 ลักษณะคือ 1. ลักษณะการใช้คําย่อที่เกี่ยวกับจังหวัดกระทรวงกรม 2.ลักษณะการใช้คําย่อเกี่ยวกับปริญญาบัตร 3.ลักษณะการใช้คําย่อที่เกี่ยวกับยศตําแหน่งคํานําหน้า 4.ลักษณะการใช้คําย่อที่เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5.ลักษณะการใช้คําย่อที่เกี่ยวกับหน่วยงานและองค์การต่างๆ 6.ลักษณะการใช้คําย่อที่เกี่ยวกับเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 7.ลักษณะการใช้คําย่อจากคําภาษาอังกฤษ และ 8.ลักษณะการใช้คําย่อที่ผู้ส่งสารคิดขึ้นใหม

Downloads

Published

02-12-2021