การใช้เฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ รายวิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

Authors

  • รัชดา พงศ์ไพรรัตน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ หลังการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนโดยใช้เฟซบุ๊กและ 2) วัดเจตคติของนักศึกษาที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนโดยใช้เฟซบุ๊กกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 52 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 3 แผน รวม15 ชั่วโมง แบบวัดเจตคติ และแบบทดสอบการออกเสียงสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีกลุ่มเดียว (one sample t-test) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง หลังการจัดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนโดยใช้เฟซบุ๊กพบว่าการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50คิดเป็นร้อยละ 74.92 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ 70% กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และ 2) ผลการวัดเจตคติของนักศึกษาที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้นอกลชั้นเรียนโดยใช้เฟซบุ๊กพบว่าหัวข้อการประเมินที่มีระดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ช่วยให้ได้ฝึกฝนได้ด้วย ตนเองได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการตามความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคน (M=4.65, S.D.=0.56) รองลงมาคือ ทําให้มีความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมกัน (M=4.63, S.D.=0.53) และมีความสะดวกในการเรียนรู้ได้เมื่อ มีเวลาว่างและสามารถเรียนรู้ที่ใดก็ได้ (M=4.56, S.D.=0.64)

Downloads

Published

02-12-2021