วารสารพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีขอบเขตและรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นปรัชญา ศาสนา ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม รวมทั้งสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาและขอบเขต

วารสารพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์ประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เกี่ยวกับภาษา ศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

วาระการตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่

o   ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน)

o   ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)

 

รูปแบบการประเมินบทความ

วารสารพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะส่งบทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 คน ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหา โดยปกปิดข้อมูลทั้งสองฝ่าย (ผู้เขียนและผู้ตรวจบทความ) (double-blinded)

ประวัติของวารสารพุทธศาสนศึกษา

วารสารพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ดำเนินการโดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการฉบับแรกของปี 2563 รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านภาษา ศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหลัก และดำเนินการตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)